Home   Switch to English language
 
 Njoftime    

Njoftim

  

Njoftojmë të gjithë bizneset se në bazë të nenit 14, pika 1,e Ligjit Nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, “çdo licencë/leje në Republikën e Shqipërisë,e dhënë nga institucionet qendrore apo institucionet e pavarura,hyn në fuqi vetëm pas publikimit të saj në Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve, përveç se kur hyrja në fuqi e aktit që e miraton atë lidhet me botimin në Fletoren Zyrtare”.

Si rrjedhim, të gjitha licencat apo lejet e dhëna nga institucionet qendrore apo te pavarura,  mbas datës 31 Dhjetor 2009, duhet të publikohen në Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve nga institucioni përgjegjës, me qëllim që të kenë fuqi ligjore.

 Kthehu në Listë


  Element 1 nga 3 


Drejtorite Rajonale
 


Njoftim

  

Njoftojmë të gjithë bizneset se në bazë të nenit 14, pika 1,e Ligjit Nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, “çdo licencë/leje në Republikën e Shqipërisë,e dhënë nga institucionet qendrore apo institucionet e pavarura,hyn në fuqi vetëm pas publikimit të saj në Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve, përveç se kur hyrja në fuqi e aktit që e miraton atë lidhet me botimin në Fletoren Zyrtare”.

Si rrjedhim, të gjitha licencat apo lejet e dhëna nga institucionet qendrore apo te pavarura,  mbas datës 31 Dhjetor 2009, duhet të publikohen në Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve nga institucioni përgjegjës, me qëllim që të kenë fuqi ligjore.

 Kthehu në Listë


  Element 1 nga 3 


Denounce!

· Denounce the corruption.
· Denounce the behaviors that are against the professional ethics.
· Denounce the violations of the law in the framework of the licensing and permitting procedures.


For more detailed information click here.

MULTIMEDIA

Reklama e QKL në TV

Fushata për QKL në media, qeshor-korrik 2009
 
Reklama për QKL në radio

Fushata për QKL në media, qershor-korrik 2009
 FOTO GALERI

2009

Shiko me shume foto
 


FAQE TË NDËRLIDHURA Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

 


ANKETË
Voto    Rezultatet