Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 


Kujdes: Për kërkimin e të dhënave duhet të përdorni Internet Explorer. Në qoftë se keni një version më të ri se Internet Explorer 7, duhet të keni të aktivizuar funksionin “Compatibility View” (shiko figurën).
Mund të përdorni shenjën e përqindjes (%) në fillim të emrit nëse nuk kujtoni emërtimin e saktë.


STATUSI I APLIKIMIT

         Numri i aplikimit                   
         Emri i Subjektit                NUIS(NIPT)