Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 


 

PROCEDURAT E LICENCIMIT/LEJES

NGA APO NPËRMJET QKL-SË 

Grupet e licencave/lejeve


Ligji parashikon tre gupe liçensash dhe lejesh, të cilat do të trajtohen nga apo përmes Qendrës Kombëtare të Liçensimit (QKL), sipas kritereve që duhet të përmbushen për miratimin e tyre:

Group 1, përfshin ato liçensa e leje, për të cilat vlerësimi i përmbushjes së kritereve bazohet vetëm në vetëdeklarimet e kërkuesit.
Grupi i parë trajtohet ekskluzivisht nga QKL.

Group 2, përfshin ato liçensa e leje, për të cilat vlerësimi i përmbushjes së kritereve, përveçse në vetëdeklarimet e kërkuesit, bazohet, për të paktën njërin nga kushtet, edhe në dokumentet provuese, të paraqitura nga kërkuesi.
Grupi i dytë trajtohet ekskluzivisht nga QKL.

Group 3, përfshin ato liçensa e leje, për të cilat, përveç sa parashikohet në pikat 1 dhe 2 më lart, vlerësimi i përmbushjes së kritereve bazohet, të paktën pjesërisht, në kryerjen e një procesi inspektimi, testimi, gare, interviste, dëgjimi apo metode tjetër vlerësimi.
Grupi i tretë trajtohet nga QKL, në përputhje me një procedurë të kombinuar me Ministritë e Linjës/Institucionet/Agjencitë Qeveritare që gëzojnë kompetenca për trajtimin e aplikimeve përkatëse.Denounce!

· Denounce the corruption.
· Denounce the behaviors that are against the professional ethics.
· Denounce the violations of the law in the framework of the licensing and permitting procedures.


For more detailed information click here.

MULTIMEDIA

Reklama e QKL në TV

Fushata për QKL në media, qeshor-korrik 2009
 
Reklama për QKL në radio

Fushata për QKL në media, qershor-korrik 2009
 FOTO GALERI

2009

Shiko me shume foto
 


FAQE TË NDËRLIDHURA Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

 


ANKETË
Voto    Rezultatet