Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 
Përgjigjet e Pyetjeve më të Shpeshta


Cili është dallimi ndërmjet grupimeve të Liçensave dhe të Lejeve?

Ligji parashikon tre gupe liçencash dhe lejesh, të cilat do të trajtohen nga apo përmes Qendrës Kombëtare të Liçencimit (QKL), sipas kritereve që duhet të përmbushen për miratimin e tyre:

Group 1, përfshin ato liçenca e leje, për të cilat vlerësimi i përmbushjes së kritereve bazohet vetëm në vetëdeklarimet e kërkuesit.
Grupi i parë trajtohet ekskluzivisht nga QKL.

Group 2, përfshin ato liçenca e leje, për të cilat vlerësimi i përmbushjes së kritereve, përveçse në vetëdeklarimet e kërkuesit, bazohet, për të paktën njërin nga kushtet, edhe në dokumentet provuese, të paraqitura nga kërkuesi.
Grupi i dytë trajtohet ekskluzivisht nga QKL.

Group 3, përfshin ato liçenca e leje, për të cilat, përveç sa parashikohet në pikat 1 dhe 2 më lart, vlerësimi i përmbushjes së kritereve bazohet, të paktën pjesërisht, në kryerjen e një procesi inspektimi, testimi, gare, interviste, dëgjimi apo metode tjetër vlerësimi.
Grupi i tretë trajtohet nga QKL, në përputhje me një procedurë të kombinuar me Ministritë e Linjës/Institucionet/Agjencitë Qeveritare që gëzojnë kompetenca për trajtimin e aplikimeve përkatëse.Denounce!

· Denounce the corruption.
· Denounce the behaviors that are against the professional ethics.
· Denounce the violations of the law in the framework of the licensing and permitting procedures.


For more detailed information click here.

MULTIMEDIA

Reklama e QKL në TV

Fushata për QKL në media, qeshor-korrik 2009
 
Reklama për QKL në radio

Fushata për QKL në media, qershor-korrik 2009
 FOTO GALERI

Çertifikimi ISO

Shiko me shume foto
 


FAQE TË NDËRLIDHURA Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

 


ANKETË
Voto    Rezultatet