Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 
QKL Lajme   

2010-01-26

2010-01-26

Njoftim


Drejtorite Rajonale
   
 Lista e Licencave/Lejeve

Titulli
    
TitulliFushaTipiGrupiKodi
 Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civileSiguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja CivileLicence I.2
Shërbime ekspertizeSiguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja CivileLicenceGrupi 2I.2.A
Shërbime ndërhyrese në raste emergjencashSiguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja CivileLicenceGrupi 3I.2.B
 Shërbimi i ruajtjes dhe/ose sigurisë fizikeSiguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja CivileLicence I.3
Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politikeSiguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja CivileLicenceGrupi 3I.3.A
Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportitSiguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja CivileLicenceGrupi 3I.3.B
 Prodhimi dhe/ose tregtimi i ushqimeve Ushqimi dhe ShendetiLicence II.1
Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeveUshqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 3II.1.A
Prodhim, përpunim e shpërndarje me shumicë e ushqimeve për kafshë që nuk përdoren për ushqimUshqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 3II.1.A.3
Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)Ushqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 3II.1.B
Prodhimi primar me shumicëUshqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 1II.1.C
 Shërbime të riprodhimit, krijimit të racave ose veterinareUshqimi dhe ShendetiLicence II.2
Ndërzimi natyral ose inseminimi artificial Ushqimi dhe ShendetiLicence II.2.A
Inseminim artificial (stacionet e inseminimit artificial/inseminatorët)Ushqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 3II.2.A.1
Ndërzim natyror i kontrolluar (stacionet e ndërzimit natyror)Ushqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 1II.2.A.2
Prodhim dhe/ose tregtim i materialit racorUshqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 3II.2.B
Klinika veterinareUshqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 2II.2.C
 Rritja ose tregtimi i kafshëveUshqimi dhe ShendetiLicence II.3
Mbarështimi i kafshëve në fermat agroblektorale të mëdhaUshqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 3II.3.A
Kultivimi i kafshëve ujore në fermat e akuakulturësUshqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 3II.3.B
Tregtia me shumicë e kafshëve të gjallaUshqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 3II.3.C
Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëveUshqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 1II.4
 Prodhimi dhe/ose tregtimi i produkteve të mbrojtjes së bimëve, plehrave kimike dhe/ose produkteve prej duhaneveUshqimi dhe ShendetiLicence II.5
Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë)Ushqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 3II.5.A
Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë)Ushqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 3II.5.A.3
Prodhim dhe tregtim të plehrave kimike me rrezikshmëriUshqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 3II.5.B
Tregtim me shumicë të plehrave kimike me rrezikshmëriUshqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 3II.5.B.2
Tregtim me pakicë të plehrave kimike me rrezikshmëriUshqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 2II.5.B.3
Prodhimi industrial dhe/ose përpunimi i produkteve të duhanitUshqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 3II.5.C
 Shërbime mjeksore parësore, spitalore ose të stomatologjisëUshqimi dhe ShendetiLicence II.6
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjikeUshqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 2II.6.A
Shërbime spitaloreUshqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 3II.6.B
 Prodhimi dhe/ose tregtimi i barnave (për njerëz ose kafshë).Ushqimi dhe ShendetiLicence II.7
Farmacitë ose agjencitë farmaceutikeUshqimi dhe ShendetiLicence II.7.A
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (agjenci farmaceutike)Ushqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 2II.7.A.1.Af
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)Ushqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 2II.7.A.1.F
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (për kafshë - farmaci veterinare)Ushqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 2II.7.A.2
Tregtimi me shumicë i barnaveUshqimi dhe ShendetiLicence II.7.B
Tregtimi me shumicë i barnaveUshqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 3II.7.B.1
Tregtimi me shumicë i barnave (për kafshë)Ushqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 3II.7.B.2
Prodhimi i barnaveUshqimi dhe ShendetiLicence II.7.C
Prodhimi i barnaveUshqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 3II.7.C.1
Prodhimi i barnave (për kafshë)Ushqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 3II.7.C.2
 Shërbime të tjera shëndetësore dhe/ose higjenosanitareUshqimi dhe ShendetiLicence II.8
Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësoreUshqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 2II.8.A
Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesoreUshqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 2II.8.B
Veprimtari në fushën e Shëndetit Publik që nuk liçencohen sipas një kategorie tjetërUshqimi dhe ShendetiLicenceGrupi 2II.8.C
 Për ndikimin në mjedisMjedisi dhe burime mjedisore bazeLeje III.1
Leje Mjedisi e tipit CMjedisi dhe burime mjedisore bazeLejeGrupi 3III.1.A
Leje Mjedisi e tipit BMjedisi dhe burime mjedisore bazeLejeGrupi 3III.1.B
Leje Mjedisi e tipit AMjedisi dhe burime mjedisore bazeLejeGrupi 3III.1.C
 Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedisMjedisi dhe burime mjedisore bazeLicence III.2
Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedisMjedisi dhe burime mjedisore bazeLicenceGrupi 2III.2.A
Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedisMjedisi dhe burime mjedisore bazeLicenceGrupi 3III.2.B
Importi i mbetjeve për qëllim riciklimi, përpunimi, dhe/ose përdorimi ose importi i substancave ozon-hollueseMjedisi dhe burime mjedisore bazeLicenceGrupi 3III.3
 Shfrytëzimi dhe/ose mbarështimi i faunës (tokësore ose ujore)Mjedisi dhe burime mjedisore bazeLeje III.5
Peshkimi dhe forma të tjera të shfrytëzimit të faunës ujore të egërUshqimi dhe ShendetiLejeGrupi 3III.5.A.1
 Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore bazëMjedisi dhe burime mjedisore bazeLicence III.7
Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullotaMjedisi dhe burime mjedisore bazeLicenceGrupi 2III.7.A
Shpues profesionist për ujëMjedisi dhe burime mjedisore bazeLicenceGrupi 1III.7.B
 Minerare ose hidrokarbureBurime minerare, hidrokarbure dhe energjetikeLeje IV.1
Leje kërkim-zbulimiBurime minerare, hidrokarbure dhe energjetikeLejeGrupi 3IV.1.B.1
Leje ShfrytëzimiBurime minerare, hidrokarbure dhe energjetikeLejeGrupi 3IV.1.B.2
Leje kërkim-zbulim-shfrytëzimiBurime minerare, hidrokarbure dhe energjetikeLejeGrupi 3IV.1.B.3
 Sherbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare, hidrokarbure dhe energjitikeBurime minerare, hidrokarbure dhe energjetikeLicence IV.4
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerareBurime minerare, hidrokarbure dhe energjetikeLicenceGrupi 2IV.4.A
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet hidrokarbureBurime minerare, hidrokarbure dhe energjetikeLicenceGrupi 2IV.4.B
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetikeBurime minerare, hidrokarbure dhe energjetikeLicenceGrupi 2IV.4.C
 Arsimi parauniversitarArsimi dhe shkencaLicence IX.1
Arsim parauniversitarArsimi dhe shkencaLicenceGrupi 3IX.1.A
Arsim i mesëm profesional LicenceGrupi 3IX.1.A.6
Arsim i mesëm teknik LicenceGrupi 3IX.1.A.7
Institucion arsimor plotësuesArsimi dhe shkencaLicenceGrupi 3IX.1.B
Transport rrugor ndërkombëtar i udhëtarëveTransportiLicenceGrupi 3VII.1
Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qiraTransportiLicenceGrupi 3VII.2
 Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të lidhura me transportin rrugorTransportiLicence VII.3
AutoshkollëTransportiLicenceGrupi 2VII.3.A
Autoshkollë për dhënien e lejes së drejtimitTransportiLicenceGrupi 2VII.3.A.1
Autoshkollë për dhënien e çertifikatës së aftësisë profesionaleTransportiLicenceGrupi 2VII.3.A.2
Autoshkollë për dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionaleTransportiLicenceGrupi 2VII.3.A.3
Për autoriparimin, shitblerjen, depozitimin e mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe për veprimtaritë që lidhen me toTransportiLicence VII.3.B
Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkioveTransportiLicenceGrupi 3VII.3.B.1
Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove te reja ose te perdoruraTransportiLicenceGrupi 3VII.3.B.2
Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkioveTransportiLicenceGrupi 3VII.3.B.3
Agjenci që trajtojnë praktikat e qarkullimit të mjeteve me motor dhe/ose të rimorkioveTransportiLicenceGrupi 3VII.3.B.4
 Transport ndërkombëtar detar i automjeteve dhe/ose udhëtarëveTransportiLicenceGrupi 3VII.4
Transport kombëtar detar i mallrave dhe i njerëzveTransportiLicenceGrupi 3VII.4.1
Transport ndërkombëtar detar i mallrave dhe i njerëzveTransportiLicenceGrupi 3VII.4.2
 Për shërbime portualeTransportiLicenceGrupi 3VII.5
Për ushtrimin e veprimtarisë së pilotimitTransportiLicenceGrupi 3VII.5.1
Për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në Autoritetin Portual Durrës, Porto Romano dhe në radat e tyre përkatëseTransportiLicenceGrupi 3VII.5.2
Për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në portet e tjera detare të Republikës së Shqipërisë dhe në radat e tyreTransportiLicenceGrupi 3VII.5.3
Për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të shërbimit të paisjeve të sigurimit të jetës në detTransportiLicenceGrupi 3VII.5.4
Për ushtrimin e veprimtarisë së survejimit të mjeteve lundrueseTransportiLicenceGrupi 3VII.5.5
Për ushtrimin e veprimtarisë së ormexhimitTransportiLicenceGrupi 3VII.5.6
Për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në radaTransportiLicenceGrupi 3VII.5.7
 Për shërbime hekurudhoreTransportiLicenceGrupi 3VII.6
Veprimtari në transportin hekurudhorTransportiLicenceGrupi 3VII.6.1
 Për shërbime aeroportualeTransportiLicenceGrupi 3VII.7
Licencë operimi për transportuesit ajrorëTransportiLicenceGrupi 3VII.7.1
Licenca e operimit të aerodromitTransportiLicenceGrupi 3VII.7.2
Licencë për trafik ajror të përgjithshëm (aeroport për operime të përgjithshme)TransportiLicenceGrupi 3VII.7.3
Licencë për trafik ajror të veçantë (aeroport me operime të veçanta)TransportiLicenceGrupi 3VII.7.4
Licencë për operim të një fushe fluturimiTransportiLicenceGrupi 3VII.7.5
Licencë për operim të një fushe fluturimi për avionët pa motorTransportiLicenceGrupi 3VII.7.6
Licencë për ofruesit e shërbimeve të lundrimit ajrorTransportiLicenceGrupi 3VII.7.7
 Prodhimi, depozitimi, transporti, përdorimi dhe/ose tregtimi i produkteve dhe/ose lëndëve a pajisjeve të tjera me rrezikshmëriIndustri dhe Sherbime te tjeraLicence VIII.1
Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëseIndustri dhe Sherbime te tjeraLicenceGrupi 2VIII.1.A
Veprimtari të lidhura me substancat dhe preparatet kimike me rrezikshmëriIndustri dhe Sherbime te tjeraLicenceGrupi 3VIII.1.B
 Shërbime të kujdesit shoqërorKujdesit Shoqeror dhe PunesimitLicence X.1
Shërbime të përkujdesit komunitarKujdesit Shoqeror dhe PunesimitLicenceGrupi 2X.1.A
Shërbime të përkujdesit rezidencialKujdesit Shoqeror dhe PunesimitLicenceGrupi 3X.1.B
 Shërbime të ndërmjetësimit në tregun e punës dhe/ose formimit profesionalKujdesit Shoqeror dhe PunesimitLicence X.2
Ndërmjetësim në tregun e punësKujdesit Shoqeror dhe PunesimitLicenceGrupi 2X.2.A
Formim profesionalKujdesit Shoqeror dhe PunesimitLicenceGrupi 3X.2.B
Shërbimi i përmbarimitDrejtesia dhe ligjiLicenceGrupi 2XI.2
 Agjenci udhëtimi dhe/ose operator turistik Licence XIII.1
Agjenci udhëtimi LicenceGrupi 2XIII.1.A
Operator turistik LicenceGrupi 2XIII.1.B