Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 


  
 Licensat/Lejet qe merren tek QKL-ja

Titulli
     

 
 TitulliFushaTipiGrupiKodi Licenses 
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence I.2
Shërbimi i ruajtjes dhe/ose sigurisë fizike Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence I.3
Prodhimi dhe/ose tregtimi i ushqimeve Ushqimi dhe Shendeti Licence II.1
Shërbime të riprodhimit, krijimit të racave ose veterinare Ushqimi dhe Shendeti Licence II.2
Rritja ose tregtimi i kafshëve Ushqimi dhe Shendeti Licence II.3
Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 1 II.4
Prodhimi dhe/ose tregtimi i produkteve të mbrojtjes së bimëve, plehrave kimike dhe/ose produkteve prej duhaneve Ushqimi dhe Shendeti Licence II.5
Shërbime mjeksore parësore, spitalore ose të stomatologjisë Ushqimi dhe Shendeti Licence II.6
Prodhimi dhe/ose tregtimi i barnave (për njerëz ose kafshë). Ushqimi dhe Shendeti Licence II.7
Shërbime të tjera shëndetësore dhe/ose higjenosanitare Ushqimi dhe Shendeti Licence II.8
Për ndikimin në mjedis Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje III.1
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis Mjedisi dhe burime mjedisore baze Licence III.2
Importi i mbetjeve për qëllim riciklimi, përpunimi, dhe/ose përdorimi ose importi i substancave ozon-holluese Mjedisi dhe burime mjedisore baze Licence Grupi 3 III.3
Shfrytëzimi dhe/ose mbarështimi i faunës (tokësore ose ujore) Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje III.5
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë Mjedisi dhe burime mjedisore baze Licence III.7
Minerare ose hidrokarbure Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje IV.1
Sherbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare, hidrokarbure dhe energjitike Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Licence IV.4
Arsimi parauniversitar Arsimi dhe shkenca Licence IX.1
Transport rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve Transporti Licence Grupi 3 VII.1
Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira Transporti Licence Grupi 3 VII.2
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të lidhura me transportin rrugor Transporti Licence VII.3
Transport ndërkombëtar detar i automjeteve dhe/ose udhëtarëve Transporti Licence Grupi 3 VII.4
Për shërbime portuale Transporti Licence Grupi 3 VII.5
Për shërbime hekurudhore Transporti Licence Grupi 3 VII.6
Për shërbime aeroportuale Transporti Licence Grupi 3 VII.7
Prodhimi, depozitimi, transporti, përdorimi dhe/ose tregtimi i produkteve dhe/ose lëndëve a pajisjeve të tjera me rrezikshmëri Industri dhe Sherbime te tjera Licence VIII.1
Shërbime të kujdesit shoqëror Kujdesit Shoqeror dhe Punesimit Licence X.1
Shërbime të ndërmjetësimit në tregun e punës dhe/ose formimit profesional Kujdesit Shoqeror dhe Punesimit Licence X.2
Shërbimi i përmbarimit Drejtesia dhe ligji Licence Grupi 2 XI.2
Agjenci udhëtimi dhe/ose operator turistik Licence XIII.1