Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 


  
 Lista e Licencave/Lejeve

Titulli                                  
  

TitulliFushaTipiGrupiKodiDetaje te Licences
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence I.2 Detaje te Licences
Shërbime ekspertize Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence Grupi 2 I.2.A Detaje te Licences
Shërbime ndërhyrese në raste emergjencash Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence Grupi 3 I.2.B Detaje te Licences
Shërbimi i ruajtjes dhe/ose sigurisë fizike Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence I.3 Detaje te Licences
Prodhimi dhe/ose tregtimi i ushqimeve Ushqimi dhe Shendeti Licence II.1 Detaje te Licences
Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 3 II.1.A Detaje te Licences
Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 3 II.1.B Detaje te Licences
Shërbime të riprodhimit, krijimit të racave ose veterinare Ushqimi dhe Shendeti Licence II.2 Detaje te Licences
Ndërzimi natyral ose inseminimi artificial Ushqimi dhe Shendeti Licence II.2.A Detaje te Licences
Prodhim dhe/ose tregtim i materialit racor Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 3 II.2.B Detaje te Licences
Klinika veterinare Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 2 II.2.C Detaje te Licences
Rritja ose tregtimi i kafshëve Ushqimi dhe Shendeti Licence II.3 Detaje te Licences
Mbarështimi i kafshëve në fermat agroblektorale të mëdha Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 3 II.3.A Detaje te Licences
Kultivimi i kafshëve ujore në fermat e akuakulturës Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 3 II.3.B Detaje te Licences
Tregtia me shumicë e kafshëve të gjalla Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 3 II.3.C Detaje te Licences
Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 1 II.4 Detaje te Licences
Prodhimi dhe/ose tregtimi i produkteve të mbrojtjes së bimëve, plehrave kimike dhe/ose produkteve prej duhaneve Ushqimi dhe Shendeti Licence II.5 Detaje te Licences
Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë) Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 3 II.5.A Detaje te Licences
Prodhim dhe tregtim të plehrave kimike me rrezikshmëri Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 3 II.5.B Detaje te Licences
Prodhimi industrial dhe/ose përpunimi i produkteve të duhanit Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 3 II.5.C Detaje te Licences
Shërbime mjeksore parësore, spitalore ose të stomatologjisë Ushqimi dhe Shendeti Licence II.6 Detaje te Licences
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 2 II.6.A Detaje te Licences
Shërbime spitalore Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 3 II.6.B Detaje te Licences
Prodhimi dhe/ose tregtimi i barnave (për njerëz ose kafshë). Ushqimi dhe Shendeti Licence II.7 Detaje te Licences
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike Ushqimi dhe Shendeti Licence II.7.A Detaje te Licences
Tregtimi me shumicë i barnave Ushqimi dhe Shendeti Licence II.7.B Detaje te Licences
Shërbime të tjera shëndetësore dhe/ose higjenosanitare Ushqimi dhe Shendeti Licence II.8 Detaje te Licences
Për ndikimin në mjedis Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje III.1 Detaje te Licences
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis Mjedisi dhe burime mjedisore baze Licence III.2 Detaje te Licences
Importi i mbetjeve për qëllim riciklimi, përpunimi, dhe/ose përdorimi ose importi i substancave ozon-holluese Mjedisi dhe burime mjedisore baze Licence Grupi 3 III.3 Detaje te Licences
1234