Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 


  
 Lista e Licencave/Lejeve

Titulli
        

 
TitulliFushaTipiGrupiKodi Licenses
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence I.2
Shërbime ekspertize Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence Grupi 2 I.2.A
Shërbime ndërhyrese në raste emergjencash Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence Grupi 3 I.2.B
Shërbimi i ruajtjes dhe/ose sigurisë fizike Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence I.3
Prodhimi dhe/ose tregtimi i ushqimeve Ushqimi dhe Shendeti Licence II.1
Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 3 II.1.A
Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 3 II.1.B
Shërbime të riprodhimit, krijimit të racave ose veterinare Ushqimi dhe Shendeti Licence II.2
Ndërzimi natyral ose inseminimi artificial Ushqimi dhe Shendeti Licence II.2.A
Prodhim dhe/ose tregtim i materialit racor Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 3 II.2.B
Klinika veterinare Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 2 II.2.C
Rritja ose tregtimi i kafshëve Ushqimi dhe Shendeti Licence II.3
Mbarështimi i kafshëve në fermat agroblektorale të mëdha Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 3 II.3.A
Kultivimi i kafshëve ujore në fermat e akuakulturës Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 3 II.3.B
Tregtia me shumicë e kafshëve të gjalla Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 3 II.3.C
Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 1 II.4
Prodhimi dhe/ose tregtimi i produkteve të mbrojtjes së bimëve, plehrave kimike dhe/ose produkteve prej duhaneve Ushqimi dhe Shendeti Licence II.5
Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë) Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 3 II.5.A
Prodhim dhe tregtim të plehrave kimike me rrezikshmëri Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 3 II.5.B
Prodhimi industrial dhe/ose përpunimi i produkteve të duhanit Ushqimi dhe Shendeti Licence Grupi 3 II.5.C
123456