Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 


  
 Licencat/Lejet e tjera

Titulli
     

 TitulliFushaTipiKodi
Prodhimin dhe/ose tregtimin i mallrave (armë, municione, lëndë, pajisje, teknologji etj) ushtarake dhe/ose me përdorim të dyfishtë Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence I.1
Shfrytëzimi dhe/ose mbarështimi i florës (tokësore dhe/ose ujore) Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje III.4
Peshkimi dhe forma të tjera të shfrytëzimit të faunës ujore të egër Ushqimi dhe Shendeti Leje III.5.A.2
Shfrytëzimi, përdorimi dhe/ose mbarështimi i faunës së egër tokësore Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje III.5.B
Gjueti sportive dhe turistike e organizuar (dhënia në përdorim e pjesëve të fondit të gjuetisë) Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje III.5.C
Shfrytëzimi i ujrave mbi dhe/ose nën/tokësore dhe/ose baseneve e materialeve të tyre Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje III.6
Hidrokarbure Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje IV.1.A
Për të gjitha rastet që burojnë nga legjislacioni për konçensionet Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje IV.2
Rastet dhe llojet e tjera të përdorimit të burimeve me natyrë energjetike Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje IV.3
Arsim parauniversitar fetar dhe/ose në gjuhë të huaj Arsimi dhe shkenca Licence IX.1.C
Arsimi i lartë Arsimi dhe shkenca Licence IX.2
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin Territori dhe ndertimi Licence V.1
Zhvillim territorial dhe/ose ndërtimor Territori dhe ndertimi Leje V.2
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me trashëgiminë kulturore Trashegimia kulturore Licence VI.1
Restaurim dhe/ose rijetëzimi i monumenteve të trashëgimisë kulturore Trashegimia kulturore Leje VI.2
Administrimin kolektiv i të drejtave të autorit Trashegimia kulturore Licence VI.3
Veprimtari të lidhura me burime me rrezatim jonizues Industri dhe Sherbime te tjera Licence VIII.1.C
Shërbimi i noterisë Drejtesia dhe ligji Licence XI.1
Shërbime të tjera ekspertize ose profesionale të lidhura me të drejtat civile dhe/ose penale Drejtesia dhe ligji Licence XI.3
Për trajtime të favorizuara fiskale dhe/ose doganore Financat publike Licence XII.1
Shërbime ekspertize ose profesionale financiare apo shërbime të lidhura me financat publike Financat publike Licence XII.2
Organizimi i lojrave të fatit Financat publike Licence XII.3