Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


Drejtorite Rajonale
 


  
 Licensat/Lejet qe merren pa perfshirjen e QKL-se

Titulli
     

 TitulliFushaTipiKodi Licenses 
Prodhimin dhe/ose tregtimin i mallrave (armë, municione, lëndë, pajisje, teknologji etj) ushtarake dhe/ose me përdorim të dyfishtë Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence I.1
Shfrytëzimi dhe/ose mbarështimi i florës (tokësore dhe/ose ujore) Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje III.4
Shfrytëzimi dhe/ose mbarështimi i faunës (tokësore ose ujore) Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje III.5
Shfrytëzimi i ujrave mbi dhe/ose nën/tokësore dhe/ose baseneve e materialeve të tyre Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje III.6
Minerare ose hidrokarbure Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje IV.1
Për të gjitha rastet që burojnë nga legjislacioni për konçensionet Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje IV.2
Rastet dhe llojet e tjera të përdorimit të burimeve me natyrë energjetike Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje IV.3
Arsimi parauniversitar Arsimi dhe shkenca Licence IX.1
Arsimi i lartë Arsimi dhe shkenca Licence IX.2
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin Territori dhe ndertimi Licence V.1
Zhvillim territorial dhe/ose ndërtimor Territori dhe ndertimi Leje V.2
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me trashëgiminë kulturore Trashegimia kulturore Licence VI.1
Restaurim dhe/ose rijetëzimi i monumenteve të trashëgimisë kulturore Trashegimia kulturore Leje VI.2
Administrimin kolektiv i të drejtave të autorit Trashegimia kulturore Licence VI.3
Prodhimi, depozitimi, transporti, përdorimi dhe/ose tregtimi i produkteve dhe/ose lëndëve a pajisjeve të tjera me rrezikshmëri Industri dhe Sherbime te tjera Licence VIII.1
Shërbimi i noterisë Drejtesia dhe ligji Licence XI.1
Shërbime të tjera ekspertize ose profesionale të lidhura me të drejtat civile dhe/ose penale Drejtesia dhe ligji Licence XI.3
Për trajtime të favorizuara fiskale dhe/ose doganore Financat publike Licence XII.1
Shërbime ekspertize ose profesionale financiare apo shërbime të lidhura me financat publike Financat publike Licence XII.2
Organizimi i lojrave të fatit Financat publike Licence XII.3