Home   Switch to English language
 
 Njoftime    


        Legjislacioni i QKL-së

 

· Ligji Nr. 10081, datë 23.2.2009
"PËR LICENCAT, AUTORIZIMET DHE LEJET NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË"


· Ligji Nr.10137, datë 11.5.2009
"PËR DISA NDRYSHIME NË LEGJISLACIONIN NË FUQI PËR LICENCAT, AUTORIZIMET DHE LEJET NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË"


· VKM 538, datë 26. 05. 2009
"PËR LIÇENCAT DHE LEJET QË TRAJTOHEN NGA OSE NËPËRMJET QËNDRËS KOMBËTARE TË LIÇENCIMIT (QKL) DHE DISA RREGULLIME TË TJERA NËNLIGJORE TË PËRBASHKËTA"


· Vendim nr 1295 date 29.12.2009
"PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.538, DATË 26.5.2009, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR LICENCAT DHE LEJET, QË TRAJTOHEN NGA APO NËPËRMJET QENDRËS KOMBËTARETË LICENCIMIT (QKL) DHE DISA RREGULLIME TË TJERA NËNLIGJORE TË PËRBASHKËTA”


· VKM Nr. 421, datë 15.5.2013
“PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 538, DATË 26.5.2009, “PËR LICENCAT DHE LEJET, QË TRAJTOHEN NGA APO NËPËRMJET QENDRËS KOMBËTARE TË LICENCIMIT (QKL) DHE DISA RREGULLIME TË TJERA NËNLIGJORE TË PËRBASHKËTA”, TË NDRYSHUAR”


· LIGJ Nr. 6/2015
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10081, DATË 23.2.2009, “PËR LICENCAT, AUTORIZIMET DHE LEJET NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”


· Ligji Nr. 131/2015
"PËR QËNDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT"


· VKM Nr.26, datë 20.1.2016
“Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 538, datë 26.5.2009, të Këshillit të Ministrave Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës kombëtare të licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta, e ndryshuar”


· Vendimi Nr.107, datë 10.02.2016
“Për një shtesë në Vendimin Nr.538, Datë 26.05.2009, "Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmejt Qëndrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta", të ndryshuar”


· Vendim Nr. 538, datë 26.5.2009
"PËR LICENCAT DHE LEJET QË TRAJTOHEN NGA APO NËPËRMJET QENDRËS KOMBËTARE TË LICENCIMIT (QKL) DHE DISA RREGULLIME TË TJERA NËNLIGJORE TË PËRBASHKËTA"


· Ligji Nr. 10081, datë 23.2.2009
"PËR LICENCAT, AUTORIZIMET DHE LEJET NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË" (Ndryshuar me ligjin nr.6/2015, datë 12.2.2015, botuar në FZ nr.31)
.


· Urdhër nr.1556/1, datë 30.3.2016
“Për Miratimin e numrit dhe përhapjes në territor të sporteleve të Qendrës Kombëtare të Biznesit”.


· Urdhër nr.2513, datë 30.3.2016
“Për Miratimin e formatit të formularëve dhe çertifikatave për kryerjen nga Qendra Kombëtare e Biznesit të funksioneve të regjistrimit, licencimit dhe lejimit”.
· Ligji për njoftimin dhe konsultimin publik.


· Ligji për të drejtën e informimit.


 


Denonco!

· Denonco korrupsionin.
· Denonco sjelljet që bien
   ndesh me etikën profesionale.
· Denonco shkeljet e ligjit në
   kuadër të procedurave të
   licencimit dhe lejimit.


Për informacion më të detajuar klikoni këtu.

MULTIMEDIA

Reklama e QKL në TV

Fushata për QKL në media, qeshor-korrik 2009
 
Reklama për QKL në radio

Fushata për QKL në media, qershor-korrik 2009
 FOTO GALERI

1 Vit QKL

Shiko me shume foto
 


FAQE TË NDËRLIDHURA Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

 


ANKETË
Voto    Rezultatet