Home   Switch to English language
 
 Njoftime       PROGRAMI I TRANSPARENCES

   Regjistri i kërkesave për informacion dhe përgjigjeve
   Formular kerkese per info
   PROGRAMI I TRANSPARENCËS I QKB
    

Çdo person ka të drejtë të njihet me informacionin publik, nëpërmjet dokumentit origjinal ose duke marrë një kopje të tij në formën ose formatin që mundëson akses të plotë në përmbajtjen e dokumentit. Kërkesa për informim bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi, me postë ose me postë elektronike, duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij.

Kërkesa për informim duhet të përmbajë:

a) emrin dhe mbiemrin e kërkuesit; 

b) adresën postare ose elektronike ku kërkohet të dërgohet informacioni;

c) përshkrimin e informacionit që kërkohet;

ç) formatin në të cilin preferohet informacioni;

d) çdo të dhënë që kërkuesi gjykon se mund të ndihmojë në identifikimin e informacionit të kërkuar.


Orari: E Hëne - E Enjte 08:00 - 16:30
                        E Premte  08:00 - 14:00
Adresa: Bulevardi  “Zhan D’Ark”  (ish Hoteli i Oficerave), pranë Ministrisë së Jashtme, Tiranë. 


 


Denonco!

· Denonco korrupsionin.
· Denonco sjelljet që bien
   ndesh me etikën profesionale.
· Denonco shkeljet e ligjit në
   kuadër të procedurave të
   licencimit dhe lejimit.


Për informacion më të detajuar klikoni këtu.

MULTIMEDIA

Reklama e QKL në TV

Fushata për QKL në media, qeshor-korrik 2009
 
Reklama për QKL në radio

Fushata për QKL në media, qershor-korrik 2009
 FOTO GALERI

1 Vit QKL

Shiko me shume foto
 


FAQE TË NDËRLIDHURA Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

 


ANKETË
Voto    Rezultatet