Home   Switch to English language
 
 Njoftime    Qendra Kombëtare e Licencimit (QKL)

Edhe më lehtë për biznesin në Shqipëri!

Morën fund terri informativ, endjet pa fund nga një zyrë në tjetrën, pirgu me dokumente për t’u plotësuar dhe orët e gjata të harxhuara për të marrë një licencë, autorizim apo leje për biznesin tuaj!

Në bazë të ligjit nr. 10081, datë 23 shkurt 2009, i cili reformon licencimin e biznesit në Shqipëri, me mbështetjen e Programit Prag të Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit për Shqipërinë II të administruar nga USAID, që prej muajit qershor 2009, ka filluar punën Qendra Kombëtare e Licencimit (QKL) si një institucion publik qendror në varësi të Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.

Me shërbimin me një ndalesë dhe procedura të shkurtuara, transparente dhe të shpejta, QKL redukton barrierat administrative ndaj nismës së lirë, ul kostot për bizneset në procesin e licencimit dhe zvogëlon hapësirat për informalitet, duke përmirësuar ndjeshëm klimën për biznes në Shqipëri.

Certifikata e Menaxhimit te Cilesise (ISO 9001:2008) 

Kompania prestigjioze Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA), auditoi sistemin e menaxhimit dhe proceset e punës në Qendrën Kombëtare të Licencimit. Në fund të këtij procesi me datë 27.09.2012, (LRQA), lëshoi certifikatën e garantimit të nivelit të cilësisë (ISO 9001), për QKL-në. Kjo certifikatë vërteton se sistemi i menaxhimit dhe proceset e punës të Qendrës Kombëtare të Licencimit, janë në përputhje me standartin kryesor ndërkombëtar të cilësisë. Ky certifikim konfirmon nivelin dhe cilësinë e lartë të shërbimeve, korrektësinë dhe profesionalizmin e ofruar për subjektet që kërkojnë të licencohen dhe që kryejnë aktivitetin e tyre në Republikën e Shqipërisë nga ana e Qendrës Kombëtare të Licencimit. Me Shume...

QKL-ja Ofron Këto Shërbime

a) trajton procedurat e licencimit, autorizimit, lejeve, ndryshimit dhe revokimit sipas ligjit Nr. 10081, datë 23.2.2009, “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë

b) mban dhe administron Regjistrin Kombëtar të Licencave e Lejeve;

c) siguron qasje të thjeshtë e të lehtë të biznesit dhe publikut në informacionin mbi ligjet dhe rregulloret që administrojnë licencat dhe lejet në Shqipëri, si dhe mbi procesin e aplikimit, duke përfshirë kriteret, dokumentet e nevojshme, procesin e shqyrtimit, afatet e vendimmarrijes, tarifat dhe pagesat.

ç) informon dhe këshillon kërkuesit dhe publikun për procedurat e licencimit, autorizimit e lejimit;


Përshkrimi i Regjistrit Kombëtar të Licencave

Informacioni në Regjistër organizohet në tri pjesë:

a) Regjistri i nismave ligjore dhe nënligjore në fushën e licencimit/autorizimit/lejeve. Klikoni “Nisma ligjore të propozuara”

b) Regjistri informativ, sipas kategorive të licencave, autorizimeve dhe lejeve;

c) Regjistri aplikativ i licencave dhe lejeve

Çdo kërkesë dhe çdo vendim i QKL-së apo i një institucioni tjetër, që lidhet me licencimin/autorizimin/lejimin, sipas këtij kreu, publikohet në regjistër brenda ditës së nesërme të punës nga paraqitja e kërkesës apo marrja e vendimit ose e bërjes me dije.

Reforma në fushën e licencimit në Shqipëri dhe roli i teknologjisë së informacionit

Ligji nr. 10081, “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, i miratuar në 23 shkurt 2009 ((hyperlink) nga Kuvendi i Shqipërisë reduktoi nga 200 në 65 kategoritë dhe nënkategoritë e licencave dhe lejeve në Republikën e Shqipërisë, uli afatet për dhënien e tyre, si dhe mandatoi krijimin e sportelit me një ndalesë për aplikimet për pjesën më të madhe të tyre.

Ndërkohë reforma në fushën e licencimit vazhdon me uljen e mëtejshme të kohës së vendimmarrjes sidomos për licenca që kërkojnë përfshirjen e institucioneve të tjera përveç QKL-së, si dhe me hapat drejt rritjes së numrit të licencave që përpunohen nga apo përmes shërbimet me një ndalesë nga sportelet e kësaj Qendre.

Procesi i licencimit te QKL-ja është automatizuar duke shfrytëzuar zgjidhjet bashkëkohore që ofron teknologjia e informacionit (TI). Sistemi elektronik i cili lidh në rrjet të gjitha sportelet e QKL-së, mundëson ndërveprimin nëpërmjet internetit me institucionet e tjera që kanë kompetenca vendimmarrje në procesin e licencimit. Pas dorëzimit të aplikimit të shoqëruar me të gjitha dokumentet e nevojshme nga aplikuesi, specialistët e QKL-së e shqyrtojnë atë dhe në rastet kur miratimi nga institucione të tjera kompetente është i domosdoshëm, ua përcjellin këtë aplikim atyre për shqyrtim në mënyrë elektronike. Këto institucione, po në mënyrë elektronike, përmes sistemit, njoftojnë QKL-në për vendimin e marrë.

Sistemi i QKL-së lejon, po përmes internetit, ndjekjen hap pas hapi të ecurisë së procesit aplikimit, si dhe marrjen e informacionit mbi licencat dhe lejet e lëshuara.POLITIKAT E PRIVATËSISË 


Denonco!

· Denonco korrupsionin.
· Denonco sjelljet që bien
   ndesh me etikën profesionale.
· Denonco shkeljet e ligjit në
   kuadër të procedurave të
   licencimit dhe lejimit.


Për informacion më të detajuar klikoni këtu.

MULTIMEDIA

Reklama e QKL në TV

Fushata për QKL në media, qeshor-korrik 2009
 
Reklama për QKL në radio

Fushata për QKL në media, qershor-korrik 2009
 FOTO GALERI

Çertifikimi ISO

Shiko me shume foto
 


FAQE TË NDËRLIDHURA Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

 


ANKETË
Voto    Rezultatet